Politika pravednosti

http://www.best-in-croatia.com is provided by advertisers and the Site Owner shall not be held materially or criminally liable in the case that information on private accommodation, Apartamente dhe / ose dhoma nuk ka të vërtetë të përshkruaj gjendjen reale.
Pronari Site heq dorë nga çdo përgjegjësi në asnjë mënyrë të lidhur me përdorimin e faqeve të internetit brenda këtij domains, Përgjegjësia për çdo aktivitetet e përdoruesve të lidhura me përdorimin ose keqpërdorimin e përmbajtjes në faqet e, si dhe për çdo dëm për përdoruesit ose palëve të treta lidhur me përdorimin ose keqpërdorimin e përmbajtjen e site. Të gjitha të drejtat e rezervuara.

Kufizimi i përgjegjësisë

Informacioni i publikuar në “http://best-in-croatia.com” faqe është dhënë nga reklamuesit dhe Pronari Site nuk do të mbahet materialisht ose penalisht përgjegjës në rast se informacioni në banesë private, Apartamente dhe / ose dhoma nuk ka të vërtetë të përshkruaj gjendjen reale. Web site vetëm reklamon ofertat e reklamuesit private brenda territorit të Republikës së Kroacisë. Pronari Site heq dorë nga çdo përgjegjësi në ndonjë mënyrë lidhur me përdorimin e faqeve të internetit brenda “http://best-in-croatia.com” fushë, Përgjegjësia për çdo aktivitetet e përdoruesve të lidhura me përdorimin ose keqpërdorimin e përmbajtjes në faqet e, si dhe për çdo dëm për përdoruesit ose palëve të treta lidhur me përdorimin ose keqpërdorimin .